Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tuyên truyền về chuyển đổi số
 
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:              /PGDĐT-TH
V/v phối hợp tuyên truyền về chuyển đổi số
Cần Giuộc, ngày        tháng 11 năm 2022
                                           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc
                                                         
Phòng Giáo dục và Đào tao tiếp nhận Công văn số 2637/STTTT-CNTT ngày 25/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An về việc phối hợp tuyên truyền về chuyển đổi số; trong đó yêu cầu tuyên truyền 02 video tuyên truyền về chuyển đổi số, cụ thể:
1. Video Long An: Chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng tới một Long An Số (https://drive.google.com/file/d/1rlfUqtFjiH_U7ckXd7E5BoAkkttErW3n/view).
2. Video Huyện Cần Giuộc - Long An: Những đổi thay nhờ chuyển đổi số (https://drive.google.com/file/d/1N-kdKCZIn96YzHfuKR6BcbYVCVzpcisc/view).
Đề nghị các trường đăng tải video trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp.
(Các video đồng thời được đăng tải tại Trang chuyển đổi số của tỉnh, địa chỉ: https://chuyendoiso.longan.gov.vn tại mục “Tài liệu à Tài liệu tuyên truyền – Chính quyền số).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TP, PTP;
- Lưu: VT, CNTT..
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Nguyễn Thành Công
Trường THCS Nguyễn An Ninh
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2nguyenanninhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsnguyenanninhcg.edu.vn